Androidturk.net


  FeNeRBahÇe Ve Tarihi

  Paylaş
  avatar
  PanicK [Y]attacK
  Silver Master
  Silver Master

  Ruh Hali : 9
  Mesaj Sayısı : 194
  Tecrübe Puanı : 5360
  Teşekkür Puanı : 647
  Kayıt tarihi : 15/08/09
  Nerden : GeldiÄŸini Unutma!!

  default FeNeRBahÇe Ve Tarihi

  Mesaj tarafından PanicK [Y]attacK Bir Cuma Ağus. 21, 2009 10:21 pm

  Kulüp

  Kurulu? y?l?: 1907

  Kuruldu?u Yer:
  Moda'da Be?b?y?k Soka?? 3 numaral? evin alt kat?. 1895
  y?l?nda Moda'da oturan ?ngilizlerin modern futbolu oynamaya
  ba?lamalar?, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün kurulmas?n?n ilk ad?mlar?
  olacakt?.
  Deniz ö?rencisi Fuat Hüsnü Kayacan'?n, 1899
  y?l?nda Fenerbahçe Stad?'n?n bulundu?u çay?rda me?in yuvarla?a yapt???
  vuru?lar s?ras?nda arkada?lar? Re?at Denyal, Mehmet Ali ile dile
  getirdikleri "Ah biz de bir futbol tak?m? kurup oynayabilsek" özlemi,
  Türk gençleri aras?nda Black Stocking FC kurulmas?na sebep olmu?tur.
  Fakat daha sonra, kulüp monar?i rejiminin engellenmesini önlemek
  amac?yla hemen da??t?lm??t?r.
  Bir kaç gencinde
  kat?l?m?yla ayn? isimler, 1902 senesinde bu kez Kad?köy Futbol Kulübü
  ad? alt?nda topland?lar. Ancak daha sert hafiye bask?n? bu giri?imi de
  engellemi?tir.
  1907 y?l?n?n bir bahar gününde gene bir
  maç dönü?ü Ziya, Ayetullah ve Necip evlerinde çay içerlerken sönmeyen
  ideallerini bir kez daha ba?armaya yöneldiler. Monar?i rejimi art?k
  gev?emi? ve bu giri?im bu kez tutunmu? ve FENERBAHÇE FUTBOL KULÜBÜ bir
  daha kapat?lmamak üzere kurulmu?tur.
  Fenerbahçe Futbol
  Kulübü'nün ilk yönetim kurulu ?öyledir: Ziya Bey "Ba?kan", Ayetullah
  Bey "Genel Sekreter" ve Necip Bey de "Genel Kaptan ve Veznedar"d?r.
  Tabii
  kurulu? y?llar? kolay olmam??, zaman zaman futbolcu bulmakta
  zorlan?lm?? ve bir çok defa gemilerden ödünç futbolcu alarak ligdeki
  mücadelesini sürdürülmü?tür. 1909 y?l?nda kulübün ad? Fenerbahçe Spor
  Kulübü olarak de?i?mi?, renkleri de sar?-beyazdan bugünkü rengi olan
  sar?-laciverede çevrilmi?tir. 1909-1911 y?llar? Fenerbahçe'miz için çok
  zor geçmi? bir ara da??lma noktas?na bile gelinmi? ancak Elkatipzade
  Mustafa adl? üye, kulübü kurtaran adam olmu?tur. Lokali dahi olmayan
  kulübün tak?mlar? çok kötü durumdayken St. Joseph, Robert College ve
  Kad?köy Numune Mektebi'nden toplan?lan genç futbolcularla, kulübün genç
  tak?mlar? kurulmu?, bir nevi alt yap?s?n? olu?turulmu?tur. Bu at?l?m,
  ba?ar?s?z geçen 2 y?l?n ard?ndan Fenerbahçe'ye hiç yenilmeden ilk
  ?ampiyonlu?unu getirmi?tir.
  Bu ?ampiyonluk ise,
  Fenerbahçe'ye ya?ama gücü a??lam?? ve kulüp Alt?yol a?z?nda 2 odal? bir
  lokale kavu?mu?tur. Balkan Sava?? nedeni ile yap?lmayan 1912-1913 lig
  maçlar?ndan sonra üst üste ve yenilmeden kazan?lan 2 ?ampiyonluk,
  Fenerbahçe camias?n? olu?turmaya ba?lam??t?r. Fenerbahçemiz ayn?
  zamanda 1914 senesinde tertiplenen Genç tak?mlar ?ampiyonlu?unu da
  kazanm?? ve 10 y?l içinde en çok ?ampiyonluk kazanm?? tak?m olma
  unvan?n? alarak ?ngilizler taraf?ndan verilen tarihsel ?ilti de almaya
  hak kazanm??t?r.
  Kurucular: Nurizade Ziya
  Songülen Bey, Osmanl? Bankas? memurlar?ndan Ayetullah Bey, Bahriye
  Mektebi talebesi Necip Okaner Bey, Hindli nam?yla an?lan Asaf Be?p?nar
  Bey ve Enver Yetiker taraf?ndan kurulmu?tur. ?lk Ba?kan: Nurizade Ziya Songülen Renkleri: Sar? Lacivert Amblem:
  Fenerbahçe Kulübü'nün ilk amblemi, Fenerbahçe burnundaki ???k saçan
  beyaz feneri, renkleri ise sar? ile beyaz olmu?tu. Ancak, kulüp
  mensuplar? bunu tatminkar bulmad?klar? gibi, anlam bak?m?ndan da içinde
  bulunulan monar?i rejimini tehdit edici say?labilece?i endi?esi ile
  k?sa sürede iptal etti. 1910 y?l?nda Fenerbahçeliler aras?nda resim
  çizmede maharetiyle tan?nan futbolcu solaç?k Hikmet (Topuz)'in çizdi?i
  (bugünkü) amblem ise herkesin be?enisini kazand? ve kabul edilerek
  bugünlere kadar da ula?t?. ??te "sar? ve lacivert" a??rl?k içinde olmak
  üzere 5 renkten olu?an amblem ve ?u anlamlar? ta??maktayd?(*22) ;
  "FENERBAHÇE SPOR KULUBÜ 1907" yaz?l? beyaz yuvarlak çerçeve, temizlik
  ve aç?k yüreklilik ifadesiydi. K?rm?z? fon ise, safiyet ve
  Fenerbahçeliler aras?ndaki sevgi ve ba?l?l??? belirtirken bu arada
  bayra??m?z? da sembolize etmekte, ortadaki sar? renk Fenerbahçe için
  duyulan g?pta ve k?skançl???, kalp ?eklindeki lacivert renk asaleti
  temsil etmekteydi. Sar? lacivert renkler içinde yükselen palamut dal?
  Fenerbahçelilik güç ve kudretini sembolize etmekte, ye?il renk ise
  yükselen bu kudret için ba?ar?n?n gerekli oldu?unu aç?klamaktayd?.
  Böylece "milli renkler aras?nda do?an Fenerbahçe"nin, sar? ile lacivert
  renkler beraberindeki bu amblemi üyelerce de kabul gördü?ünden, kli?esi
  ?ngiltere'ye Manchester ?ehrine yollanm?? ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nün
  bugünkü rozeti olarak ilk kez 1910 y?l?nda yapt?r?lm??t?. Rozet; 1929
  y?l?ndan itibaren üzerindeki eski Türkçe harfleri yeni Türkçe harflere
  b?rakm?? ve manada önemli etki yapmayacak ufak tefek de?i?ikliklerle de
  günümüze kadar ayn? ?ekli muhafaza ederek gelmi?tir. GÜNCEL B?LG?LER Ba?kan: Aziz Y?ld?r?m Merkez: Fenerbahçe Spor Kulübü, Fenerbahçe ?ükrü Saraco?lu Stadyumu ?leti?im: [Linkleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.] - Telefon : 0216-542 1907 Kombine Kartlar: Fenerbahçe ?ükrü Saraco?lu Stadyumu kombine kartlar?, Maraton Tribünü giri?indeki kombine kart merkezi'nde sat?lmaktad?r.

   Forum Saati Salı Ara. 11, 2018 11:23 pm